ધોરણ-12

ગુજકેટના જૂના પેપર માટે નીચે ક્લિક કરો. ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી બંન્ને મીડીયમ માટે.
GUJCAT Examination Papers 2006 to 2011 mate anhi clik karo.નીચેની 14 બુક્ની માહિતી બદલ રાવલ ધ્રુવ ગીરીશકુમારનો આભાર.

ગુજરાત ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ પ્રશ્ન સંપૂટ. ઝી પરીક્ષા ધોરણ-12 સાયંસ ગુજરાતી મીડીયમ માટે. JEE EXAM MATE IMP.
નોધ:- નીચેની બુકની સાઇઝ મોટી હોવાથી 2જી કે ઓછા નેટવર્કમાં ડાઉનલોડ નહી થાય.

1   BIOLOGY PAGE-491 SIZE-114 MB
2   CHEM PART-1 PAGE-320 SIZE-73 MB
3   CHEM PART-2 PAGE-277 SIZE-65 MB
4   MATHS-1 PAGE-471 SIZE-65 MB
5   MATHS-2 PAGE-318 SIZE-49 MB
6   PHYSICS PART-1 PAGE-368 SIZE-73 MB
7   PHYSICS PART-2 PAGE-418 SIZE-79 MB

ગુજરાત ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ પ્રશ્ન સંપૂટ. ઝી પરીક્ષા ધોરણ-12 સાયંસ અંગ્રેજી મીડીયમ માટે JEE EXAM MATE IMP ENGLISH QUACTION.

1   BIOLOGY PAGE-576 SIZE-15 MB
2   CHEM PART-1 PAGE-322 SIZE-8 MB
3   CHEM PART-2 PAGE-265 SIZE-4 MB
4   MATHS-1 PAGE-469 SIZE-8 MB
5   MATHS-2 PAGE-314 SIZE-8 MB
6   PHYSICS PART-1 PAGE-384 SIZE-13 MB
7   PHYSICS PART-2 PAGE-449 SIZE-12 MB
.