ગણિત


      વૈદિક ગણિત
       લઘુકોણ, કાટખૂણો અને ગુરુકોણ
       કોટિ કોણ અને પૂરક કોણ
       સમાંતર અને લંબરેખાઓ શોધો
       વર્તુળ: ત્રિજ્યા,વ્યાસ અને પરિઘ
      વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ - circle area
ભૂમિતિ ચતુષ્કોણ
       પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ ની વ્યાખ્યા
      ભાગાકાર - ભાગ ૧ (division)
       નળાકારનું ઘનફળ & સપાટીનું ક્ષેત્રફળ
      અપૂર્ણાકોના સરવાળા અને બાદબાકી
      અવયવો શોધો (અવયવીકરણ)
       વર્ગમૂળ
    ગુણાકારની રજૂઆત

      વિવિધ પદ્ધતિથી સરવાળાની રજૂઆત,
       બહુપદીના ભાગાકાર - ભાગ_
       ભૂમિતિ - પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ

 
ઋણ સંખ્યાઓનો ક્રમ
રેખા,કિરણ અને રેખાખંડ