શાળા પત્રકો ઇન્કમટેક્ષ 2014-15 ની માહિતી. GPEG COPY

  લેટેસ્ટ ઇન્કમટેક્ષ પત્રક 2014-15 સુનિલકુમાર દવેએ બનાવેલુ. MS OFFICE EXAL-2003

  
  નીચેના પત્રકો માટે ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવા ક્લિક કરો.

 
  ઇન્કમટેક્ષ પત્રક 2014-15 સ્થાનિક કક્ષાએ ફેરફાર કરી સંસ્થાના તમામ સ્ટાફ માટે બનાવવા. માહિતી, બચત તથા સ્ટેટમેંટમાં સુધારા કરવા.  અહીં ક્લિક કરો.

  મહેસાણા જિલ્લાનું માસિક પત્રક - 2015 (MS EXAL-2003)
 
  કાયમી ઉપયોગી થાય તેવો પગાર સ્ટેટમેંટનો નમૂનો-2014-15. MS EXAL-2003


પ્રાથમિક શિક્ષકે દફતરો ક્યાં સુધી સાચવવા.