14 February 2017

ઇન્કમટેક્ષની જોગવાઈઓ સરળ શબ્દોમાં

*ઇન્કમટેક્ષની જોગવાઈઓ સરળ શબ્દોમાં*:-

*કલમ 44A:*
~2 લાખની વાર્ષિક આવક  અથવા 25 લાખનું વાર્ષિક ટર્નઓવર ધરાવનારને ચોપડા રાખવામાંથી મુક્તિ

~*કલમ 139(1)*માં દંડ માટે *કલમ 234F* દાખલ  કરવામાં આવી છે તે અનુસાર,

~ઑડીટ સિવાયના કેસોમાં જો ઇન્કમટેક્ષ રિટર્ન 31,જુલાઈ પછી પરંતુ 31,ડિસેંબર સુધીમાં ન ભરાય તો ₹5000 સુધીનો દંડ અને 31 માર્ચ સુધીમાં ન ભરાય તો ₹10000 સુધીનો દંડ

~જ્યારે 5 લાખથી ઓછી આવક ધરાવતા કરદાતાઓ માટે  ₹1000 સુધીનો દંડ

*રિફંડ:*
~*કલમ 244A* અનુસાર હવેથી રિટર્ન ભર્યા તારીખથી રિફંડ છૂટું થયા તારીખ સુધીનું વાર્ષિક 6%લેખે  વ્યાજ અપાશે.

~હવેથી 1 વર્ષમાં રિફંડ છૂટું કરી દેવાશે.

~*કલમ 244(1)(B)* અનુસાર હવેથી નિર્ધારિત રકમ કરતાં વધુ ભરેલ   Advance Tax,Self-Assessment Tax ની રકમ પર વ્યાજ ચૂકવવામાં આવશે.

~જ્યારે કલમ 234A,કલમ 234B,કલમ 234C અને કલમ 220(2) અનુસાર ટેક્ષની રકમ પર વાર્ષિક 12% લેખે વ્યાજ વસૂલ કરાશે.

~E-Assessment નો વ્યાપ વધારાશે જે અનુસાર સ્ક્રુટિની હેઠળના કેસોમાં પણ આકારણીનું રિફંડ વ્યાજ સાથે ચુકવવાનું રહેશે.

~*કલમ 194 IB* અનુસાર હવેથી માસિક ₹50000થી વધુ ઘરનું ભાડું ચુકવનારે વાર્ષિક ભાડાની રકમમાંથી 5% TDS કાપીને ભાડું ચુકવવું પડશે.

*કેપિટલ  ગેઈન:*
~કેપિટલ ગેઈન ની ગણત્રી માટે Base Year 1981 ને બદલે 2001 ગણાશે.
*કલમ 10(38)*માં સુધારો:
~જો 1-10-2004 પછી STT (Securities Transaction Tax) ચૂકવ્યાં વગર શેર ખરીદવામાં આવ્યા હોય તો LTCG ( Long Term Capital Gain)લાંબાગાળાના મૂડી નફાનો લાભ નહિ મળે.
~IPO અને Bonus શેરમાં LTCG લાગું નહિ પડે.
~LTCG માટે સ્થાવર મિલકતનો Holding Period 3 વર્ષ થી ઘટાડીને 2 વર્ષ કરેલ છે.

*કેપિટલ  ગેઈન બોન્ડ*
~*કલમ 54EC*  અનુસાર 50 લાખસુધીના કેપિટલ ગેઈનનું રોકાણ કરવા માટે  NHAI અને RECLના બોન્ડ  ઉપરાંત એવા નિયત કરાયેલ બોન્ડ કે જે 3 વર્ષમાં Redeemable હોય તે માન્ય  ગણાશે.

*TDS:*
~ પ્રોફેશનલ  ફી ની ચૂકવણીમાં 2% લેખે TDS  કાપવો પડશે.
~ફોર્મ 15G અને ફોર્મ 15H નો વ્યાપ વધારાયો.
~₹15000નું કમિશન મેળવનાર Insurance Agent ફોર્મ 15G અને ફોર્મ 15H આપી શકશે.

*બિલ્ડર:*
~31-3-2017 સુધીમાં Completion Certificate મેળવનાર બિલ્ડરને 31-3-2018 પછી વેચાયા વિના પડી રહેલા મકાનોની ભાડાની કાલ્પનિક આવક ગણીને તેના પર ટેક્ષ ભરવો પડશે.

~ હવેથી પ્રોજેકટની BUC મેળવ્યા બાદ જમીન માલિકને કેપિટલ ગેઈન ટેક્ષ લાગશે.

~*કલમ 80IBA* અનુસાર પ્રોજેકટમાં 30-સ્ક્વેર મીટર-4 મેટ્રોપોલિટન શહેરો માટે અને
60 સ્ક્વેર મીટર- તે સિવાયના ભારતના શહેરો માટેની ગણતરી
બિલ્ટ -અપ અેરીયાને બદલે કાર્પેટ અેરીયા તરીકે ગણવામાં આવશે.અને પ્રોજેક્ટ 3 વર્ષ  ને બદલે 5 વર્ષમાં પુરો કરવાનો રહેશે.

*ઇન્કમટેક્ષ રિટર્ન:*
~5 લાખથી ઓછી બિન ધંધાકીય આવક ધરાવનાર માટે 1 પાનાનું રિટર્ન બહાર પડાશે.
~રાજકીય પક્ષો માટે નિર્ધારીત  સમયગાળામાં ઇન્કમટેક્ષ રિટર્ન ભરવાનું ફરજિયાત બનાવેલ છે.

*રિવાઈઝડ ઇન્કમટેક્ષ રિટર્ન:*
~ ઇન્કમટેક્ષ રિટર્ન 12 મહિનામાં રિવાઈઝ કરી શકાશે.

*ટેક્ષ રેટમાં ફેરફાર:*
~વ્યક્તિગત અને HUF કરદાતાઓ કે જે  2.50 લાખથી 5.00 લાખની મર્યાદામાં આવક ધરાવતા હોય તેમને માટે ટેક્ષનો દર 5% રહેશે.
~50 કરોડ સુધીનો વકરો ધરાવતી કંપની માટે ટેક્ષનો દર 25% રહેશે.

*રિબેટ:*
~*કલમ 87A* હેઠળ હવે  ₹3.50 લાખ સુધીની આવક ધરાવનારને ₹5000ને બદલે ₹2500 ટેક્ષમાંથી રિબેટ મળવાપાત્ર રહેશે.

*સરચાર્જ:*
~50 લાખથી 1 કરોડ સુધીની આવક ધરાવનારને 10% સરચાર્જ લાગુ પડશે.
~જ્યારે 1 કરોડથી વધુ આવક ધરાવનારને 15% સરચાર્જ ચાલુ રહેશે.

*સ્ક્રુટિની:*
~નવા કરદાતાઑ 1 વર્ષ માટે સ્ક્રુટિનીને પાત્ર બનશે નહિ.
~હવેથી સ્ક્રુટિની કેસ આકારણી વર્ષના અંતથી 18 મહિનામાં પૂર્ણ કરવા પડશે.ત્યારબાદ આકારણી 12 મહિનામાં પૂરી કરવી પડશે.

*રોકડ પર નિયંત્રણ:*
~*કલમ 269T* અનુસાર ₹3 લાખથી વધુની રોકડ કોઈપણ વ્યક્તિ પાસેથી અેક દિવસમાં કે અેક ટ્રાન્સૅકશનના સંદર્ભમાં લેવા પર નિયંત્રણ  મુકવામાં આવેલ છે.આ જોગવાઇનો ભંગ કરનારને  *કલમ 271DA* અનુસાર જેટલી રોકડ મેળવી હોય તેટલો દંડ કરવામાં આવશે.

~હવેથી કોઈપણ મૂડીખર્ચના  સંદર્ભમાં  ₹10000થી વધુ રોકડ ચૂકવણી કરી શકાશે નહિ.

*TCS:*
~દાગીનાઓના વેચાણના સંદર્ભમાં TCS ની જોગવાઈ પડતી મુકવામાં આવી છે.

*ધાર્મિક દાન:*
~હવેથી *કલમ 80G* અનુસાર માત્ર ₹2000 રોકડ દાન સ્વીકારી શકાશે.

*રાજકીય પક્ષોને દાન:*
~હવેથી રાજકીય પક્ષો કોઇપણ એક વ્યક્તિ પાસેથી ₹2000 રોકડ દાન સ્વીકારી શકાશે.

~હવેથી *કલમ 44AD* હેઠળ ચેકથી અથવા ડિજીટલ માધ્યમથી ખરીદ અને વેચાણના સંદર્ભમાં કુલ  વકરાના 6% લેખે નફો બતાવી શકાશે.

*ઓડીટ:*
~હવેથી 2 કરોડથી વધુના Total Turnover કે Gross Receipts સંદર્ભમાં જ ઓડીટની જવાબદારી લાગુ પડશે.

~*RGESS* (Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme) બંધ કરવામાં આવેલ છે.

*ઈન્કમટેક્ષ રિટર્ન ની ચકાસણી  સત્તા:*
~જો ઈન્કમટેક્ષ વિભાગના સર્ચ દરમ્યાન ₹50 લાખથી વધુની છુપી આવક અથવા સમ્પત્તિ મળી આવશે તો 10 વર્ષ(2007) જૂના ઈન્કમટેક્ષ રિટર્નોની ચકાસણી થશે.

~ગેરકાયદેસર વિદેશી મિલકત ધરાવનારના 16 વર્ષ જૂના ઈન્કમટેક્ષ રિટર્નોની ચકાસણી થશે.

આવકવેરા વિભાગને ઉપરોકત સત્તા  આપવા માટે *કલમ 153A,કલમ 132, કલમ 132A*  માં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

~*(NPS) National Pension System:* હેઠળ  કરેલ રોકાણમાંથી ઈમર્જેન્સી કેસમાં કરેલ  25% સુધીના ઉપાડ પર કોઈ ટેક્ષ નહિ લાગે.

~*MAT( Minimum Alternate Tax):*  Carry Forward  કરવાની સમયમર્યાદા 10 થી વધારીને 15 વર્ષ  કરવામાં આવી છે.

~ વ્યવસાયીકો 1 હપ્તામાં Advance Tax ભરી શકશે.

*મકાન મિલકતનુ નુકશાન:*
~*કલમ 71* માં સુધારા અનુસાર હવેથી માત્ર ₹2 લાખ સુધીનું નુકસાન અન્ય આવક સામે set-off કરી શકાશે અને બાકીની રકમ 8 નાણાંકીય વર્ષ સુધી Carry- forward કરી શકાશે.