28 February 2017

સહુથી સારો સંબંધ


સહુથી સારો સંબંધ આપણી આંખોનો છે, એક સાથે ખૂલે છે,

એક સાથે બંધ થાય છે, એક સાથે રોવે છે, અને એક સાથે જ સુવે છે,

એ પણ આખી જિંદગી એક બીજા ને જોયા વગર..